DOWNLOAD tại đây  

Các tính năng cơ bản của phần mềm :
- Nhập hàng từ nhà cung cấp (tự động xác định công nợ cho nhà cung cấp)
- Xuất hàng bán buôn cho khách hàng (tự động xác định công nợ cho khách hàng)
- Báo cáo chi tiết lượng hàng tồn trong kho theo giá vốn bình quân
- Báo cáo chi tiết công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
- Báo cáo chi tiết lượng hàng khách hàng đã mua trong khoảng thời gian
- Báo cáo chi tiết lượng hàng nhập từ nhà cung cấp trong khoảng thời gian